.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������
 

  คณะกรรมการงานแผนงานและงบประมาณ

1. นางสายฝน  เริงศาสตร์                    หัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงานและงบประมาณ

2. นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ                 หัวหน้างานบริหารการเงิน

3. นางเกษราภรณ์  จิตติพลังศรี             หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

4. นางอภิญญา  ปัญญานาย                 หัวหน้างานบริหารการบัญชี

5. นางพิชชามญชุ์  คงเจริญวิริยะกุล        หัวหน้างานควบคุมภายในและต้นทุนผลผลิต

6. นายกิจจา  เดชพุ่มไสว                     หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ

7. นางสาวรัตนาพร  โนนสูง                  เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

8. นางสาวอิษยา  อนุปัญญาวัฒน์           เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

9. นางสาวอิษยา  อนุปัญญาวัฒน์           หัวหน้างานสารสนเทศ

10. นายกันต์นิภัทธิ์  บัวเผื่อน                เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

11. ว่าที่ร้อยตรีนฤปนาถ  ส่วนบุญ      เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

 

แผนปฎิบัติการโรงเรียนราษฎร์นิยม.pdf
แผนพัฒนาการศึกษา4 ปี.pdf
 
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.223.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com