.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

     

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนราษฎร์นิยม  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุมกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนราษฎร์นิยม

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราษฎร์นิยม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  21  มกราคม 2558  ถึง  วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 15.30 น.  ณ ห้องพัสดุ  โรงเรียนราษฎร์นิยม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ห้องพัสดุ  โรงเรียนราษฎร์นิยม  วันที่ 21  มกราคม 2558  ถึง  วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 15.30 น.  ณ ห้องพัสดุ  โรงเรียนราษฎร์นิยม  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.radniyom.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2985-5660  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  21 มกราคม พ.ศ.2558

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : โรงเรียนราษฎร์นิยม
วันที่ประกาศ : 2558-01-21

 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com