.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    โรงเรียนราษฎร์นิยม 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
 

 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์นิยม  ตั้งอยู่ที่เลขที่  48/14   หมู่  6   ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519  ณ บริเวณที่ดินของวัดราษฎร์นิยม ในเนื้อที่  103  ไร่    ปัจจุบันเนื้อที่คงเหลือ 35 ไร่ เนื่องจากแบ่งให้วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 56 ไร่  และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม 5 ไร่ เป็นถนนและลำคลองสาธารณะ  7 ไร่ โดยพระครูประชาธรรมนาถอดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาโดยมีนายธนุส  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  อดีตนายอำเภอไทรน้อย  เป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2519   มีผู้บริหารทั้งหมด   18 ท่าน   
            สำหรับท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์  และรองผู้อำนวยการ คือ นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ โดยมี นายสมชาย  บรรจง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป  นายกิจจา  เดชพุ่มไสว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน  นางสาวอนงค์  หางแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ  นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มการบริหารแผนงานและงบประมาณ  และนางสาวชลธิชา  ชตานนท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     คบเพลิง   รวงข้าว 
คบเพลิง    หมายถึง  ความรู้
รวงข้าว     หมายถึง  ชีวิต
สีประจำโรงเรียน   เขียว   ดำ
เขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
ดำ      หมายถึง  ความมั่นคงหนักแน่น
ปรัชญาของโรงเรียน    นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา  
                                 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คติพจน์ของโรงเรียน    สามัคคี  มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  รักกีฬา   พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์  บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม

อัตลักษณ์  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์  “สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
1.นายสุเทพ อินทรลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 - 24 ธันวาคม 2519
2.นายกุศล ทวีบุตร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2520 - 28 มิถุนายน 2528
3.นายสุนทร วิไลลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2528 - 29 มิถุนายน 2530
4.นายเลียบ คำภานุช ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2531 - 1 พฤศจิกายน 2533
5.นายจตุรงค์ เกิดปั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 - 1 พฤศจิกายน 2537
6.นายวีระ วิโนทัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - 3 มิถุนายน 2540
7.นางสาลินี มีเจริญ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2540 - 28 กรกฎาคม 2540
8.นายปรเมษฐ์ โมลี ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2540 - 24 ตุลาคม 2544
9.นายกรีฑา ฤทธาภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 - 12 มกราคม 2548
10.นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2548 - 12 ธันวาคม 2549
11.นางเฉลียว ยาจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 - 15 มกราคม 2552
12.นายโชคดี วิหคเหิร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2552 - 9 มิถุนายน 2553
13.ดร.วิทยา ศรีชมภู ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2553 - 19 ธันวาคม 2554
14.นายสนอง ตรงเที่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 จนถึง 17 มิถุนายน 2556
15.นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2557
16.นายชลัท ทิพย์ลมัย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จนถึง 28 พฤศจิกายน 2559
17.ดร.กรชนก สุตะพาหะ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 4  พฤสจิกายน 2563
18.นางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com