.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
  หน้าหลัก    ITA Online 2566 
ITA Online 2566
 

  ITA  Online

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1 โครงสร้าง

     - แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

     - นางธราภรณ์  พรหมคช

o3 อำนาจหน้าที่

     - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัามที่กฎหมายกำหนดมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน 

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใข้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18 E-Service

     - ระบบดูผลการเรียนนักเรียนและผู้ปกครอง

     ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ

     ระบบสแกนนิ้วมาเรียน PS School

     - ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

     ระบบ e – budget ของ สพฐ.

     -  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา : EMIS

     ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการบุคคล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัรพยากรบุคคล

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

o31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

o32 การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy

o33 รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o36 แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต

o37 รายงายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันสารทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.151.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com